2006/Oct/04

ข้อสอบตรงวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2549
สอบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548


1. นายกรัฐมนตรีคนใด ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด และ สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตามลำดับ
- จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ นายทวี บุณยเกตุ
2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก ที่มาจากการเลือกตั้งครั้ง คือ
- นาย ธรรมนูญ เทียนเงิน
3. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย คือ
- เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
4. ข้อตกลงเชงเก้น ไม่เกี่ยวกับประเทศใด
- อังกฤษ
5. Eu มีกี่ประเทศ
- 25 ประเทศ
6. ASEM มี่กี่ประเทศ
- 25 ประเทศ
7. CIS ประเทศใดเป็นสมาชิก
- รัสเซีย
8. ข้อใดไม่เป็นองค์การความร่วมมือทางทหาร
- ASEAN
9. ใครเป็นประธานาธิบดีของ อัฟกานิสถาน
- คามิด กัรซัย
10. ใครเป็นผู้นำปาเลสไตน์ที่เพิ่งเสียชีวิตไป
- ยัสเซอร์ อาราฟัด
11. Plaza Accord 1985 ก่อให้เกิดผลอย่างไร
- เพิ่มค่าเงินเยินญี่ปุ่น
12. คาร์ล มาร์ค กะ ฟรีดริช เองเกล มีความหวังว่าสิ่งใดจะหมดไป
- ระบบทุนนิยมเสรี
13. การปกครองประชาธิปไตยสมัยใหม่ในญี่ปุ่นเริ่มจากเหตุการณ์ใด
- หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
14. ใครไม่เคยได้รับรางวัลแม๊กไซไซ
- นายชวน หลีกภัย
15. สงครามเย็นเริ่มจากเหตุการณ์ใด
- หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
16. องค์กรใดมีอำนาจตรวจสอบการเข้ามาใช้อำนาจรัฐ
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
17. ในสงครามเย็น โลกแบ่งเป็นกี่ขั้ว
- 2 ขั้ว
18. โลกยุคปัจจุบัน เรียกว่าโลกยุคใด
- โลกยุคหลังสงครามเย็น
19. สว. มาจาก
- การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจำนวน 200 คน
20. คณะรัฐมนตรีมีทั้งหมดกี่คน
- 36 คน
21. ASEAN + 3 มีประเทศใดบ้าง
- จีน + เกาหลีใต้ + ญี่ปุ่น
22. APEC ประกอบด้วยกลุ่มประเทศใดบ้าง
- เอเชียตะวันออก + อเมริกา + อาเซียน + แปซิฟิค
23. ใครไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
- จอมพลประภาส จารุเสถียร
24. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ
- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
25. ปัจจุบัน ประชากรมีแนวโน้มอย่างไร
- ผู้สูงอายุมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้น
26. ทำไม ถึงมีแนวโน้มอย่างนั้น
- วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์เจริญขึ้น
27. การเซ็นสัญญาสงบศึกปี 1815 ที่เวียนนา เนื่องจากเหตุการณ์ใด
- สงครามนโปเลียน
28. ใครเคยเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- บรรหาร ศิลปอาชา
29. Non alignment country หมายถึงอะไร
- กลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
30. นายกรัฐมนตรีคนใด ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อน
- มรว. เสนีย์ ปราโมช
31. ประชุมสุดยอด EAS เดือนธันวาคม 2548 จะจัดที่เมืองใด
- กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
32. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ คนแรกที่เป็นชาวเอเชีย
- อู ถั่น
33. ใครเป็นผู้ควบคุมหัวเมืองตะวันออก สมัยอยุธยา
- เสนาบดีกรมคลัง
34. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
35. ACD ย่อมาจากอะไร
- ASIA Cooperation Dialogue
36. อเมริกาโจมตีอิรัก เมื่อใด
- มีนาคม 2546
37. ข้อใดอธิบายประชาธิปไตยได้ดีที่สุด
- เป็นระบอบการปกครองของรัฐชาติสมัยใหม่
38. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
39. วันเสียงปืนแตก หมายถึงวันใด
- วันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเปิดฉากโจมตีรัฐบาล
40. ติมอร์ ตะวันออก นับถือศาสนาใด
- ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
41. สำนักงบประมาณ สังกัดหน่วยงานใด
- สำนักนายกรัฐมนตรี
42. ชาติใดที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยาชาติแรก
- โปรตุเกส
43. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540
- รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2539
44. NAFTA มีประเทศใดบ้าง
- อเมริกา แคนาดา เม๊กซิโก
45. ข้อใดเป็นหลักขององค์การ WTO
- แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ
44. NAFTA มีประเทศใดบ้าง
- อเมริกา แคนาดา เม๊กซิโก
46. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณหญิงจารุวรรณ
-
47. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองไทย
-
48. รมต. ยุบคมนาคม ขัดหลักใด
-
49. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรัฐสภาอังกฤษ
-

50. ใครไม่เคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
-
51. Power corrupts : absolute power corrupts absolutely : Lord Acton
เป็นการสนับสนุนแนวคิดการปกครองแบบใด
-
52. การบริหารราชการแบบบูรณาการ มีเป้าหมายอย่างไร
-
53. ประชาสังคม คือ
-
54. วิกฤตการณ์ เศรษฐกิจ 2540 ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด
-
55. การส่งทูตไปประจำประเทศเริ่มครั้งแรกสมัยใด
-
56. กรมใด ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่
-
57. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งมาจากกรมใด
-

58. ข้อใดเป็นข้าราชการประจำ
-
59. หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการ
-
60. พระราชบัญญัติ 2545 ว่าด้วยการบริหารราชการ มีหลักการใด
-
61. จงบอกข้อแตกต่างระหว่าง ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล
-

ผู้รวบรวม

นายปริญญา เกิดนิคม ( เบียร์ )
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
สิงห์แดง 58

* ข้อสอบปีดังกล่าวนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ข้อ 5 ตัวเลือก ( บางข้อที่ไม่มีคำตอบ หมายความว่าผู้รวบรวมยังไม่สามารถหาคำตอบได้ หรือจำ Choice ไม่ได้ และคำตอบส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงจาก Choice ในข้อสอบ)

ต้องขอขอบคุณจริงๆ

Comment

Comment:

Tweet


ขอบคุณค่ะที่ทำให้รู้แนวมากขึ้นbig smile big smile
#28 by kan (110.49.233.175) At 2011-09-11 14:38,
สุดยอดมากครับ หามานานแล้ว
#27 by FOLK (125.24.70.245) At 2011-08-28 12:38,
#26 by เลย์ (118.173.197.54) At 2011-01-29 16:09,
#25 by เลย์ (118.173.197.54) At 2011-01-29 15:41,
#24 by สหัส (118.173.197.54) At 2011-01-29 15:36,
ขอบคุณครับ
#23 by (113.53.88.158) At 2010-11-26 18:07,
ขอบคุณมากๆค่ะ confused smile
#22 by เตย (119.31.121.66) At 2010-09-13 17:28,
ขอบคุณมากค่ะทราย
#21 by นู๋ทราย (61.19.67.132) At 2010-08-05 17:28,
<a href="http://hdlnqupkddqrhve.com">ouynculstnokcqa</a> http://fmumbbeurbquctc.com [url=http://vjvpsmhkjekabqy.com]ywftokrqapzlmkv[/url]
#20 by tghnkocxac (94.102.52.87) At 2010-06-14 07:23,
ขอบคุณมากนะค่ะ
#19 by ภูมิใจ (58.147.82.34) At 2009-11-16 15:17,
อยากจะบอกว่าข้อสอบข้อกายากมากทำได้ครึ่งต่อครึ่งเองบอกว่าให้ดูข่าวเป็นงัยไม่มีสักข้อแจ๋วเลยแต่ข้อเขียนง่ายผ่านฉลุยเลย555สาขาปกครองนะ
#18 by เด็กใหม่สิงห์แดง (113.53.146.165) At 2009-11-10 20:55,
angry smile embarrassed cry embarrassed
#17 by (125.26.73.176) At 2009-10-01 20:03,
ขอบคุณ
#16 by (203.113.20.24) At 2009-09-29 08:47,
ทำไมข้อสอบออกยากจิงเลยค่ะ


หนูต้องทำไม่ได้แน่ๆๆเลย

ไม่ค่อยมั่นใจ

/*-/-*/-
#15 by คนล่าฝัน (119.42.73.152) At 2009-09-28 11:34,
อยากเรียนม.ธรรม
สาสตร์มากกกกกกกกกกกกกconfused smile
#14 by sp (118.172.115.131) At 2009-08-24 20:04,
หนูอยากรียนรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่สุดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าหนูอยากได้คำแนะนำจากพี่ๆรัฐศาสตร์ทุกคนด้วยนะคะcry
#13 by คนสวย (203.148.213.67) At 2009-08-13 14:45,
เห็นแล้วอยากจะบ้าตาย
ต้องตายแน่ๆเลยอ่ะ ตกๆๆ
เราเห็นข้อสอบอย่างนี้แล้ว...
โอกาสติดคงยาก


ใครจาไปรู้ห๊ะ
#12 by shrtcake At 2009-07-27 01:18,
ปีหน้าเจอกันนะเด็กรัฐศาสตร์
#11 by Kowtang (119.42.102.197) At 2009-07-23 15:36,
มัน สอบ อย่างนี้ จริงหรอ

มีอีกไหมอ่ะ

อยากได้อีกๆๆๆ
#10 by เด้กพิดโลก (118.172.151.8) At 2009-06-20 21:38,
พี่ค่ะ

แบบนี้รับเข้าทุกสาขาป่ะค่ะ

หรือสอบแยกสาขา
#9 by (202.149.24.161) At 2009-06-07 00:32,
เหอๆ ยิ่งอ่านยิ่งหมองบวมเป็นฟองนำไหลออกมาอยากตายยยย
นี่แค่เตรียมสอบเองนะ
เอาละ
สวัสดีคราา.... คุณคนเก่ง
ตอนนี้เรียนอยู่ ม.5 สายศิลป์คะ คะแนนสะสมไม่ค่อยดีเลย
อยากถาม (พี่) คุณคนเก่งว่า... สวนมากคนที่สอบติดได้คะแนนกันมากเท่าไหร่คะ อยากฮู้จริงๆ คะ
ขอความกรุณาตอบที่drew_varyjung@hotmail.com ด้วยเถิดคะ
คือพยายามหาอ่านแล้ว แต่ไม่เขอ ก็เลย...
ขอพึ่งหน่อย นิดนึงถึงมากที่สุด
ขอบคุณล้วงหน้า
จากผู้น้อยที่นับถือคุณคนเก่ง (เจ้าของบอร์ดนีแหละ เก่งมากกก)wink
#8 by (118.174.167.233) At 2009-03-31 20:13,
จะสอบอยู่3วันแต่ทำข้อสอบไป3ข้อsad smile
#7 by 1ก้อย (61.19.156.52) At 2008-10-28 15:28,
confused smile very good!!!!!!!!!!
#6 by ดอยเต๋า (114.128.62.148) At 2008-10-20 20:53,
ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้มีแนวสำหรับทำข้อสอบนะ ดีมั่กๆsad smile
#5 by maemoo (61.19.220.5) At 2008-08-27 10:05,
sad smile question angry smile sad smile big smile
#4 by (222.123.180.140) At 2007-12-17 18:58,
ขอบคุณม๊ากมากค่ะ แจ๋วมากเลยแล้วรวบรวมแนวข้อสอบมาให้อีกนะค้า อิ อิ
#3 by ++Susie// (203.113.61.132) At 2007-06-16 10:04,
อ่อ.....

ลืมบอกไปว่า

blackgroung มึงลายตามากกกก

แต่ก้อดูจะได้รู้ว่าเปนตัวมึง

คริกๆๆๆ
#2 by หมิ่งมิ้งค์ (202.5.87.5) At 2006-10-04 21:36,
น่าตาอย่างแกก็มีสาระนะเนี่ยะ

แต่ว่าอันนี้ดีว่ะ

จะได้หาแนวข้อสอบอย่างงี้มาทำ

แต้งกิ้วๆ
#1 by หมิ่งมิ้งค์ (202.5.87.5) At 2006-10-04 21:34,

H I M @ L A Y @
View full profile