2006/Oct/25

- จังหวัดที่ทักษิณ ก ำหนดให้ทดลอง ผู้ว่า ceo มี 5 จังหวัด คือ ลำปาง ศรีสะเกษ ชัยนาท ภูเก็ต นราธิวาส

- นายคริส แพตเทน คือผู้ว่าการเกาะฮ่องกง คนสุดท้ายของ UKก่อนมอบให้กับ ต่ง เจี้ยน ฝา

- UNEF(กองกำลังฉุกเฉินของUN) เกิดครั้งแรกสมัยสงครามซุเอซ

- ประเทศเศรษฐกิจใหม่ ----จีน เกาหลีใต้ ไทย อินโด รัสเซีย เม็กซิโก บราซิล

- การถอดถอน รมต คือล่า 5 หมื่นรายชื่อ >> รายงาน ประธานวุฒิสภา แล้วส่งให้ ปปป ไต่สวน >>> รายงานต่อวุฒิสภาเพื่อบีบด้วยคะแนน 3/5 เสียง

- พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ มี 3 ฉบับ คือ กม.ว่าด้วยพรรคการเมือง กม.ว่าด้วยกกต กม.ว่าด้วยการเลือกตั้ง

- การยุบสภา ต้อง ตราพระราชกฤษฎีกา

- ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก คือ นายเชาว์ สายเชื้อ

- ก.ท.จ. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด ส่วน ก.ท. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

- นักฆ่าแห่งบอลข่าน - สโลโบดาน มิโลเซวิซ แห่ง เซอร์เบีย และเสียชีวิตปีนี้ด้วย

- AGRA Summit คือ การประชุมสุดยอมผู้นำ อินเดีย - ปากีสถาน

- กระทรวงใหม่ 6 กระทรวง คือ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนกระทรวงที่ลดภาระและบทบาทลงมา คือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดิม ลดมาเป็น กระทรวงแรงงาน

- กฏหมายที่ใช้ในการปฏิรูปราชการมี 2 ฉบับ คือ พรบ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 2545 และ พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉ.5 พ.ศ. 2545

- สุขาภิบาลแห่งแรกของไทย คือ กรุงเทพมหานคร แต่ถ้าสุขาภิบาลหัวเมือง หรือง่ายๆคือ การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกเกิดขึ้นที่ ท่าฉลอม สมุทรสาคร

- การรัฐประหารในไทยทั้ง 10 ครั้ง มีรัฐบาลที่ถูกรัฐประหาร 2 ครั้ง ถึง 2 คน คือสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ จอมพลถนอม กิตติขจร และก็มีอยู่ 2 คนที่เป็นหัวหน้าผู้ทำการรัฐประหาร ถึง 2 ครั้ง คือ สงัด ชลออยู่ และ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

- การยุบสภาครั้งแรก ในสมัย พระยาพหลพยุหเสนา และรัฐบาลสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีการยุบสภามากสุดถึง 3 ครั้ง

- การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ยาวนานสุดในประวติศาสตร์ จนเรียกว่า มหกรรม 7 วัน 7 คืน เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และครั้งนั้น รัฐบาลเป็นผ่ายชนะ

- รองนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ พล. ต.อ. อดุลย อดุลเดชจำรัส ใน สมัย นายกรัฐมนตรีพลเอก จอมพล ป พิบูลสงคราม

- การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บานครั้งแรกเกิดขึ้นที่ บางปะอิน

- ร.7 เคยถูกประชาชนฟ้องร้อง โดยนายถวัลย์ ฤทธิเดชedit @ 2007/08/12 20:28:22

Comment

Comment:

Tweet


hey! Great stuff! If you need any online writing help with your essay you can always ask help here www.essay-mania.com.

#13 by karolinb At 2016-03-14 18:31,

Interesting) I have not found a company as good as this www.essays-shark.net one

#12 by Essays-shark.net At 2016-03-02 18:58,
Visit the website
and know more about our essay service=)big smile
#11 by Sam (194.44.170.58|194.44.170.58) At 2015-01-26 17:08,
Good post! By the way, top-rated Editing Service is at your disposal!
#10 by Meredith (176.8.163.224|176.8.163.224) At 2014-07-30 13:13,
Good post! Thanks for sharing it. Use an excellent Research Paper Writing Service to get plagiarism-free and unique custom papers.
#9 by Custom Essay (77.123.86.132|77.123.86.132) At 2014-06-25 15:05,
In order to make the lives of thousands of students easier, http://special-essays.com  offers professional custom essay writing services at quite affordable prices.
#8 by perfect essays (193.41.185.239|193.41.185.239) At 2014-05-16 20:10,
Purchase Comparison Essay "perfectwritings.com", don’t waste your time and take care of your own business while competent writers will cope with your paper.
#7 by Economics Essay (31.184.238.73) At 2013-07-18 14:55,
Turn to perfect writing organization. Don't be too shy to get know Where to buy essays. It will make your study better.
#6 by Research Paper Writing Service (31.184.238.21) At 2012-01-29 06:46,
The <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> suppose to be important for guys, which would like to ground their organization. By the way, it's not very hard to get a secured loan.
#5 by BeulahBridges31 (94.242.214.7) At 2011-12-01 06:53,
I have been visiting various blogs for my term papers assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards
#4 by (59.103.198.194) At 2010-10-09 17:24,
น่าจะมีความหมายของปีนังให้เเน่ใจกวานี้
#3 by ตูดเบี่ยว (203.172.115.164) At 2006-11-30 16:31,
#2 by (203.172.115.164) At 2006-11-30 16:28,
ถ้าท่านไม่ยุ่งกับการเมือง
วันหนึ่ง การเมืองก็จะมายุ่งกับท่านเอง

ขยันแต่ต้นเทอมเลยนะครับ
#1 by Chiang Mai Gate At 2006-10-26 00:02,

H I M @ L A Y @
View full profile