2007/Aug/21

ข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน 50

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา และนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ของประเทศไทย

ก. 299 มาตรา ฉบับที่ 17 ข. 309 มาตรา ฉบับที่ 18

ค. 29 มาตรา ฉบับที่ 18 ง. 39 มาตรา ฉบับที่ 17

2. ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ในปัจจุบัน คือ

ก. นายไมค์ มัวร์ ข. นายศุภชัย พานิชภักดิ์

ค. นายปาสกาล ลามี่ ง. นายอลัน กรีนสแปน

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค ข. นายเบน เบอร์นานกี้

ค. นายบัน คี มุน ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4. ในปัจจุบันประเทศสมาชิกของสหประชาชาติมีทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 190 ข. 191

ค. 192 ง. 193

5. จากข้อ 4 ประเทศสมาชิกล่าสุด คือประเทศใด

ก. ไต้หวัน ข. บอสเนีย

ค. เชชเนีย ง. มอนเตเนโกร

6. นายกรัฐมนตรีของไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือ

ก. จอมพลถนอม กิตติขจร ข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ง. นายอานันท์ ปันยารชุน

7.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ

ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8.ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ

ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี ข. อธิบดี

ค. ปลัดกระทรวงง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. ประธานศาลฏีกาคนปัจจุบันคือ

ก. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ข. นายอักขราทร จุฬาลักษณ์

ค. นายจรัญ ภักดีธนากุล ง. นายปัญญา ถนอมรอด

11.รัฐประหารในประเทศไทยมีมาแล้วทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

12. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ

ก. เนปิดอ ข. มัณฑะเลย์

ค. ย่างกุ้ง ง. เปียงมะนา

13. ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส คือ

ก. นางแองเคลา มาแคล ข. นายชาร์ค ชิรัค

ค. นายนิโกลา ซาโคซี่ ง. นายชาร์ล เดอ โกล

14. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. ฟิลิปปินส์ ข. อินโดนีเซีย

ค. มาเลเซีย ง. ไทย

15. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโทนี่ แบลร์ ข. นางมากาเร็ต แธตเชอร์

ค. นายกอร์ดอน บราวน์ ง. นางอังเกลา แมร์เคิล

16. ข้อใดไม่เข้าพวก

ก. PLO ข. IRA

ค. ACMECS ง. Abu Sayaf

17. ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี 2549 คือ

ก. วังวารี มูตา มาไท ข. โมฮัมหมัด เอลฟาราเด

ค. โคฟี่ อันนัน ง. โมฮัมเม็ด ยูนูส

18. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส

ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส

ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย

ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส

19. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ

ก. นายควง อภัยวงศ์ ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ง. พระยาพิพิธสุนทร

20. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข

ก. เนปาล ข.ภูฏาน

ค. ศรีลังกา ง. บังกลาเทศ

21. กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้นกี่เขต

ก. 35 ข. 40

ค. 45 ง. 50

22. รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศที่มีการใช้ยาวนานมากที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549

23. รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศที่มีระยะเวลาการร่าง ยาวนานที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549

24. ประธานธนาคารโลกคนปัจจุบันคือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค ข. นายเบน เบอร์นานกี้

ค. นายอลัน กรีนสแปน ง. นายอเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์

25. Apec มีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 20 ข. 21

ค. 22 ง. 23

26. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือ

ก. มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ข.นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์

ค. นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ง. นางธาริศา วัฒนเกศ

27. บิดาแห่งการบริหารรัฐกิจ คือ

ก. Easton ข. วินสตัน เชอร์ชิล

ค. วูดโรล์ วิลสัน ง. ธีโอดอร์ รุสเวลต์

28. รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นับว่าเป็นรัฐประหารครั้งที่เท่าใด ของประเทศไทย

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค

ข. อบต อบจ สจ สข สส

ค. อบต อบจ เทศบาล จังหวัด

ง. อบต อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

30. Forwad Engagementเป็นนโยบายของใคร

ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ข. พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ

ค. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ง. นายบรรหาร ศิลปะอาชา

31. โครงสร้างของกระทรวงใหม่ ตาม พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีกระทรวงทั้งสิ้น กี่กระทรวง

ก. 10 ข. 12

ค. 15 ง. 20

32. ข้อใดมิใช่กระทรวงที่ตั้งขึ้นมาใหม่

ก. กระทรวงพลังงาน ข. กระทรวงวัฒนธรรม

ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ง. กระทรวงแรงงาน

33. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศใด

ก. อินโดนีเซีย ข. มาเลเซีย

ค. ฟิลิปปินส์ ง. ไทย

34. แนวคิดในการทำเกษตรแบบ ทฤษฏีใหม่ มีสูตรดังนี้ คือ

ก. 20-30-30-20 ข. 30-20-30-20

ค. 30-30-25-15 ง. 30-30-30-10

35. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ( 2550 ) เป็นฉบับที่เท่าไหร่

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

36. ธนาคารโลก หรือ The world bank มีชื่อเต็มว่า The international Bank for Reconstrucetion Development : IBRD มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ใด

ก. กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ข. กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ค. กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ง. กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

37. ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ในปัจจุบันมีทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 12 ข. 15

ค. 25 ง. 27

38. นักฆ่าแห่งบอลข่าน เป็นฉายาของผู้ใด

ก. นายพลฟรานซิส ฟรังโก ข. นิกิต้า ครุชชอฟ

ค. มิกาเอล การ์บอชอฟ ง. สโลโวดาน มิโลเซวิส

39. เสียสัตย์เพื่อชาติ เป็นคำกล่าวของใคร

ก. นายอานันท์ ปันยารชุนข. พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ

ค. นายพจน์ สารสิน ง. พลเอกสุจินดา คราประยูร

40. เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ

ก. เขื่อนภูมิพล ข. เขื่อนสิริกิตต์

ค. เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ง. เขื่อนศรีนครินทร์

41. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ

ก. รางวัลหงส์ทองคำ ข. รางวัลครุฑทองคำ

ค. รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ง. รางวัลสิงห์ทองคำ

42. ตามรัฐธรรมนูญฉบับแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ 2540 บัญญัติให้มีคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

ก. 35 ข. 36