2007/Aug/21

ข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน 50

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา และนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ของประเทศไทย

ก. 299 มาตรา ฉบับที่ 17 ข. 309 มาตรา ฉบับที่ 18

ค. 29 มาตรา ฉบับที่ 18 ง. 39 มาตรา ฉบับที่ 17

2. ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ในปัจจุบัน คือ

ก. นายไมค์ มัวร์ ข. นายศุภชัย พานิชภักดิ์

ค. นายปาสกาล ลามี่ ง. นายอลัน กรีนสแปน

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค ข. นายเบน เบอร์นานกี้

ค. นายบัน คี มุน ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4. ในปัจจุบันประเทศสมาชิกของสหประชาชาติมีทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 190 ข. 191

ค. 192 ง. 193

5. จากข้อ 4 ประเทศสมาชิกล่าสุด คือประเทศใด

ก. ไต้หวัน ข. บอสเนีย

ค. เชชเนีย ง. มอนเตเนโกร

6. นายกรัฐมนตรีของไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือ

ก. จอมพลถนอม กิตติขจร ข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ง. นายอานันท์ ปันยารชุน

7.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ

ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8.ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ

ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี ข. อธิบดี

ค. ปลัดกระทรวงง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. ประธานศาลฏีกาคนปัจจุบันคือ

ก. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ข. นายอักขราทร จุฬาลักษณ์

ค. นายจรัญ ภักดีธนากุล ง. นายปัญญา ถนอมรอด

11.รัฐประหารในประเทศไทยมีมาแล้วทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

12. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ

ก. เนปิดอ ข. มัณฑะเลย์

ค. ย่างกุ้ง ง. เปียงมะนา

13. ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส คือ

ก. นางแองเคลา มาแคล ข. นายชาร์ค ชิรัค

ค. นายนิโกลา ซาโคซี่ ง. นายชาร์ล เดอ โกล

14. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. ฟิลิปปินส์ ข. อินโดนีเซีย

ค. มาเลเซีย ง. ไทย

15. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโทนี่ แบลร์ ข. นางมากาเร็ต แธตเชอร์

ค. นายกอร์ดอน บราวน์ ง. นางอังเกลา แมร์เคิล

16. ข้อใดไม่เข้าพวก

ก. PLO ข. IRA

ค. ACMECS ง. Abu Sayaf

17. ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี 2549 คือ

ก. วังวารี มูตา มาไท ข. โมฮัมหมัด เอลฟาราเด

ค. โคฟี่ อันนัน ง. โมฮัมเม็ด ยูนูส

18. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส

ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส

ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย

ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส

19. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ

ก. นายควง อภัยวงศ์ ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ง. พระยาพิพิธสุนทร

20. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข

ก. เนปาล ข.ภูฏาน

ค. ศรีลังกา ง. บังกลาเทศ

21. กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้นกี่เขต

ก. 35 ข. 40

ค. 45 ง. 50

22. รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศที่มีการใช้ยาวนานมากที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549

23. รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศที่มีระยะเวลาการร่าง ยาวนานที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549

24. ประธานธนาคารโลกคนปัจจุบันคือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค ข. นายเบน เบอร์นานกี้

ค. นายอลัน กรีนสแปน ง. นายอเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์

25. Apec มีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 20 ข. 21

ค. 22 ง. 23

26. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือ

ก. มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล