2007/Aug/21

ข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ข่าว สถานการณ์ปัจจุบัน 50

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา และนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไหร่ของประเทศไทย

ก. 299 มาตรา ฉบับที่ 17 ข. 309 มาตรา ฉบับที่ 18

ค. 29 มาตรา ฉบับที่ 18 ง. 39 มาตรา ฉบับที่ 17

2. ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ในปัจจุบัน คือ

ก. นายไมค์ มัวร์ ข. นายศุภชัย พานิชภักดิ์

ค. นายปาสกาล ลามี่ ง. นายอลัน กรีนสแปน

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค ข. นายเบน เบอร์นานกี้

ค. นายบัน คี มุน ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4. ในปัจจุบันประเทศสมาชิกของสหประชาชาติมีทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 190 ข. 191

ค. 192 ง. 193

5. จากข้อ 4 ประเทศสมาชิกล่าสุด คือประเทศใด

ก. ไต้หวัน ข. บอสเนีย

ค. เชชเนีย ง. มอนเตเนโกร

6. นายกรัฐมนตรีของไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือ

ก. จอมพลถนอม กิตติขจร ข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ง. นายอานันท์ ปันยารชุน

7.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ

ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8.ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ

ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี ข. อธิบดี

ค. ปลัดกระทรวงง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. ประธานศาลฏีกาคนปัจจุบันคือ

ก. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ข. นายอักขราทร จุฬาลักษณ์

ค. นายจรัญ ภักดีธนากุล ง. นายปัญญา ถนอมรอด

11.รัฐประหารในประเทศไทยมีมาแล้วทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

12. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ

ก. เนปิดอ ข. มัณฑะเลย์

ค. ย่างกุ้ง ง. เปียงมะนา

13. ประธานาธิบดีของฝรั่งเศส คือ

ก. นางแองเคลา มาแคล ข. นายชาร์ค ชิรัค

ค. นายนิโกลา ซาโคซี่ ง. นายชาร์ล เดอ โกล

14. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. ฟิลิปปินส์ ข. อินโดนีเซีย

ค. มาเลเซีย ง. ไทย

15. นายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโทนี่ แบลร์ ข. นางมากาเร็ต แธตเชอร์

ค. นายกอร์ดอน บราวน์ ง. นางอังเกลา แมร์เคิล

16. ข้อใดไม่เข้าพวก

ก. PLO ข. IRA

ค. ACMECS ง. Abu Sayaf

17. ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี 2549 คือ

ก. วังวารี มูตา มาไท ข. โมฮัมหมัด เอลฟาราเด

ค. โคฟี่ อันนัน ง. โมฮัมเม็ด ยูนูส

18. ประเทศคณะมนตรีความมั่นคงถาวรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ก. สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส

ข. สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส

ค. สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อังกฤษ รัสเซีย

ง. สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส

19. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ

ก. นายควง อภัยวงศ์ ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ง. พระยาพิพิธสุนทร

20. ประเทศใดที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุข

ก. เนปาล ข.ภูฏาน

ค. ศรีลังกา ง. บังกลาเทศ

21. กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้นกี่เขต

ก. 35 ข. 40

ค. 45 ง. 50

22. รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศที่มีการใช้ยาวนานมากที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549

23. รัฐธรรมนูญฉบับใดของประเทศที่มีระยะเวลาการร่าง ยาวนานที่สุด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2511

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549

24. ประธานธนาคารโลกคนปัจจุบันคือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค ข. นายเบน เบอร์นานกี้

ค. นายอลัน กรีนสแปน ง. นายอเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์

25. Apec มีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 20 ข. 21

ค. 22 ง. 23

26. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือ

ก. มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล ข.นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์

ค. นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ง. นางธาริศา วัฒนเกศ

27. บิดาแห่งการบริหารรัฐกิจ คือ

ก. Easton ข. วินสตัน เชอร์ชิล

ค. วูดโรล์ วิลสัน ง. ธีโอดอร์ รุสเวลต์

28. รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นับว่าเป็นรัฐประหารครั้งที่เท่าใด ของประเทศไทย

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ก. ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ภูมิภาค

ข. อบต อบจ สจ สข สส

ค. อบต อบจ เทศบาล จังหวัด

ง. อบต อบจ เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

30. Forwad Engagementเป็นนโยบายของใคร

ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ข. พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ

ค. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ง. นายบรรหาร ศิลปะอาชา

31. โครงสร้างของกระทรวงใหม่ ตาม พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน และ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีกระทรวงทั้งสิ้น กี่กระทรวง

ก. 10 ข. 12

ค. 15 ง. 20

32. ข้อใดมิใช่กระทรวงที่ตั้งขึ้นมาใหม่

ก. กระทรวงพลังงาน ข. กระทรวงวัฒนธรรม

ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ง. กระทรวงแรงงาน

33. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศใด

ก. อินโดนีเซีย ข. มาเลเซีย

ค. ฟิลิปปินส์ ง. ไทย

34. แนวคิดในการทำเกษตรแบบ ทฤษฏีใหม่ มีสูตรดังนี้ คือ

ก. 20-30-30-20 ข. 30-20-30-20

ค. 30-30-25-15 ง. 30-30-30-10

35. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ( 2550 ) เป็นฉบับที่เท่าไหร่

ก. 9 ข. 10

ค. 11 ง. 12

36. ธนาคารโลก หรือ The world bank มีชื่อเต็มว่า The international Bank for Reconstrucetion Development : IBRD มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ใด

ก. กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ข. กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ค. กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ง. กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

37. ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ในปัจจุบันมีทั้งสิ้นกี่ประเทศ

ก. 12 ข. 15

ค. 25 ง. 27

38. นักฆ่าแห่งบอลข่าน เป็นฉายาของผู้ใด

ก. นายพลฟรานซิส ฟรังโก ข. นิกิต้า ครุชชอฟ

ค. มิกาเอล การ์บอชอฟ ง. สโลโวดาน มิโลเซวิส

39. เสียสัตย์เพื่อชาติ เป็นคำกล่าวของใคร

ก. นายอานันท์ ปันยารชุนข. พลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ

ค. นายพจน์ สารสิน ง. พลเอกสุจินดา คราประยูร

40. เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ

ก. เขื่อนภูมิพล ข. เขื่อนสิริกิตต์

ค. เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ ง. เขื่อนศรีนครินทร์

41. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ

ก. รางวัลหงส์ทองคำ ข. รางวัลครุฑทองคำ

ค. รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ ง. รางวัลสิงห์ทองคำ

42. ตามรัฐธรรมนูญฉบับแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ 2540 บัญญัติให้มีคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

ก. 35 ข. 36

ค. 37 ง. 38

43. ผู้นำประเทศเอเชียคนแรกที่ถูกกระบวนการ อิมพีชเมนต์ ( impeachment) คือ

ก. นายโก๊ะ จ๊ก ตง ข. นายโจเซฟ เอสตราด้า

ข. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ง. นางราชีฟ คานธี

44. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ UNCTAD

ก. องค์การชำนัญพิเศษภายใต้กรอบของสหประชาชาติ

ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการหารือและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยผ่านความร่วมมือการเจรจา และการเป็นส่วนร่วมซึ่งกันและกัน

ค. มีการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

ง. ทำหน้าที่กระจายปันส่วนอาหารให้แก่ประเทศยากจนในโลกที่สาม

45. ประเทศใดในอาเซียนที่มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยมากที่สุด

ก. พม่า ข. ลาว

ค. กัมพูชา ง. ฟิลิปปินส์

46. ประเทศที่โปร่งใสมากที่สุดในโลก ( ปี 2006 ) คือ

ก. สหรัฐอเมริกา ข. ไอร์แลนด์

ค. ไอซ์แลนด์ ง. สวิตเซอร์แลนด์

47. การประชุมเอเชีย-ยุโรป หรือ ASEM ครั้งล่าสุด จัดขึ้นที่ประเทศใด

ก. จีน ข. อังกฤษ

ค. รัสเซีย ง. ฟินแลนด์

48. ข้อใดคือสงครามตัวแทน ( Proxy War)

ก. สงคราวอ่าวเปอร์เซีย ข. สงครามเกาหลี

ค. สงครามโลกครั้งที่ 1 ง. สงครามอิรัก-อิหร่าน

49. ประเทศแรกในอาเซียนที่ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ คือ

ก. ฟิลิปปินส์ ข. อินโดนีเซีย

ค. ไทย ง. มาเลเซีย

50. เขตการค้าเสรีอาเซียน( AFTA) ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ก. ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย

ข. ไทย พม่า ลาว

ค. พม่า ลาว กัมพูชา

ง. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

51. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื่อ

ก.24 มิ.ย. 2475 ข. 27 มิ.ย. 2477

ค. 10 ธ.ค. 2488 ง. 14 มิ.ย. 2492

52. คณะรัฐศาสตร์ สถาปนาเมื่อ

ก.24 มิ.ย. 2475 ข. 27 มิ.ย. 2477

ค. 10 ธ.ค. 2488 ง. 14 มิ.ย. 2492

53. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ก. ผบ.ทบ

ข. ผบ.สส

ค. ลูกคอมมิวนิสต์

ง. รมต.กลาโหม

54. คดียุบพรรคไทยรักไทยของศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ยุบ กี่เสียงต่อกี่เสียง

ก. 7 ต่อ 2 ข. 6 ต่อ 3

ค. 5 ต่อ 4 ง. 8 ต่อ 1

55. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ SAARC

ก. สมาชิกของประเทศกำลังพัฒนา ร่วมกันตั้งขึ้นเพื่อถ่วงอำนาจ จี 7

ข. สมาคมการค้าลาตินอเมริกา

ค. สมาคมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียใต้

ง. การรวมตัวของกลุ่มประเทศโลกที่สาม 77 ประเทศ

56. NPL คือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ย่อมาจากข้อใด

ก. Non Profit Loan ข. Non Profit Level

ค. Never Profit Loan ค. Never Profit Level

57. จังหวัดแรกที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หญิง คือ

ก. ปทุมธานี ข. นครนายก

ค. กรุงเทพมหานคร ง. นนทบุรี

58. ผู้บริหารท้องถิ่นของเมืองพัทยา คือข้อใด

ก. ปลัดเมืองพัทยา ข. นายกเมืองพัทยา

ประธานสภาเมืองพัทยา ง. สภาเมืองพัทยา

59. ตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยใด

ก. ร.4 ข. ร.5

ค. ร.6 ง. ร.7

60. จัตุรัสแดง ตั้งอยู่ ณ ที่ใด

ก. ปักกิ่ง ข.ปารีส

ค. ลอนดอน ง. มอสโคว

61. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ประชาชนเลือก ผู้บริหารท้องถิ่น โดยตรง

ก. องค์การบริหารส่วนตำบล ข. กรุงเทพมหานคร

ค. เทศบาล ง. ถูกทุกข้อ

62. จังหวัดใดไม่มีเทศบาลนคร

ก. ขอนแก่น ข.สงขลา

ค. เชียงใหม่ ง. ชลบุรี

63. ISO ย่อมาจากข้อใด

ก. Inter-Standard Organization

ข. International Standard Organization

ค. International Safety Organization

ง. International Saving Organization

64. สุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือ

ก. สุขาภิบาลท่าฉลอม ข. สุขาภิบาลบัวใหญ่

ค.สุขาภิบาลธัญญบุรี ง. สุขาภิบาลบางกอกน้อย

65. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องมีไม่เกินกี่คน

ก. 242 ข. 250

ค. 252 ง. 260

66. ข้อใดมิใช่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง

ก. ลานค้าชุมชน ข. เกษตรทฤษฎีใหม่

ค. กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ง. กองทุนกู้ยืมเพื่อส่งแรงงานไปต่างประเทศ

67. สิงห์ขาว กล่าวถึงคณะรัฐศาสตร์ ของสถาบันใด

ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

68. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนปัจจุบันคือ

ก. รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ข. รศ.ดร. ธเนศ วงยานนาวา

ค. รศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ง. รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

69.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดิมเคยเป็นภาควิชาหนึ่ง คณะรัฐศาสตร์ ของสถาบันใด

ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ง. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

70. ปภ. คือ หน่วยงานใด

ก. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข. สำนักงานป้องกันภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

ค. สำนักงานเฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ

ง. ไม่มีข้อถูก

.

.

.

จัดทำและรวบรวมโดย

[อาร์ม] แสงจันทร์ 33 / สิงห์แดง 59 และ [ฮิม] สิงห์สนุก 27 / สิงห์แดง 59


edit @ 2007/08/21 13:26:47

Comment

Comment:

Tweet


ขอเฉลยหน่อยค่ะพี่

minkwanjira@hotmail.com

#173 by #173 (101.109.196.148) At 2016-01-29 15:53,
#172 by (49.229.71.239|49.229.71.239) At 2015-09-02 20:50,
อยากได้เฉลยฝากส่งให้ด้วยนะคร่ะ saksanatt50@gmail.com

#171 by (125.26.138.254|125.26.138.254) At 2015-05-06 22:02,
#170 by (14.207.160.86|14.207.160.86) At 2015-02-02 22:18,
อยากได้เฉลยอ่ะคับ
love_can4-8@hotmail.com
#169 by (118.172.175.142|118.172.175.142) At 2014-11-17 22:32,
#168 by (41.231.53.43|148.251.92.48, 41.231.53.43) At 2014-09-03 05:36,
ขอเฉลยด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับ
Gotsukapat@gmail.com
#167 by got (171.100.11.88) At 2013-09-07 02:00,
#166 by วิรัช ตรีทานนท์ (125.26.66.240) At 2013-08-21 08:55,
#165 by [อาร์ม] แสงจันทร์ 33 / สิงห์แดง 59 และ [ฮิม] สิงห์สนุก 27 / สิงห์แดง 59 (101.51.134.5) At 2013-07-14 11:31,
ขอเฉลยหน่อยค่า m2opk_mook@hotmail.comsad smile
#164 by mc (103.7.57.18|101.109.163.106) At 2013-04-15 18:34,
ขอเฉลยค่ะ
#163 by อารียา คำเขียน (103.7.57.18|182.52.120.223) At 2013-03-02 13:22,
หนูขอข้อสอบ+เฉลยหน่อยค่ะพี่
june__SJ@hotmail.com
#162 by june (103.7.57.18|118.173.58.187) At 2012-10-13 11:57,
พี่ฮิมค่ะ หนูอยากได้ข้อสอบและเฉลยค่ะ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำข้อสอบฉบับนี้ ให้มีความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับหนูมากยิ่งขึ้น รบกวนพี่ฮิมส่งข้อสอบพร้อมเฉลยให้หน่อยได้ไหมค่ะ
Nattha_Oho@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะbig smile big smile confused smile
#161 by Natthariya (103.7.57.18|110.49.241.47) At 2012-10-12 12:25,
พี่หนูขอเฉลยหน่อยสิส่งให้หนูหน่อยนะton_aon_2937@hotmail.comนะคะขอบคุนล่วงหน้าคะ
#160 by อ้อน (103.7.57.18|58.11.170.192) At 2012-09-18 18:41,
พี่คะอยากได้เฉลยมาก รบกวนส่งให้ได้ไหมคะ jopeem02@hotmail.comquestion
#159 by peem นิติศาตร์ (103.7.57.18|124.121.79.69) At 2012-08-02 21:54,
อยากได้เฉลยคะembarrassed question
#158 by peem (103.7.57.18|124.121.79.69) At 2012-08-02 21:52,
ขอเฉลยหนอยได้ไมคับ รบกวนด้วยนะครับ


lemon_new_19@hotmail.com
ขอบคุณมากครับ
#157 by lemon_new_19@hotmail.com (101.108.167.66) At 2012-04-30 21:50,
ดีโคตรคะ แต่น้องขอเฉลย ด้วยคะ
appat1@hotmail.com
#156 by ปัืท (115.67.32.86) At 2012-04-16 17:48,
ส่งเฉลยมาให้หน่อยนะค่ะbigmilk206@hotmail.com ขอบคุนค่ะ
#155 by milk (118.173.1.97) At 2012-01-27 10:38,
ขอเฉลอยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ o-lovely-br16@hotmail.comopen-mounthed smile
#154 by อัญชลี มอนศรี (124.120.235.113) At 2011-11-30 12:59,
อยากได้แนวข้อสอบพร้อมเฉลยคะพี่ช่วยส่งให้หน่อยนะคะพี่ขอบคุณนะคะ
natpak@windowslive.com
#153 by นัทคะ (202.91.18.170) At 2011-10-23 14:16,
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับแนวข้อสอบดีๆอย่างนี้surprised smile
#152 by MOONOI (223.207.80.43) At 2011-10-03 17:58,
ขอเฉลยหน่อยคับ
boing_evolution@hotmail.com
#151 by bond14 (183.89.215.154) At 2011-08-12 12:33,
รบกวนเฉลยที่ zala_sara@hotmail.com ต้องการใช่ด่วนมากค่ะ ขอบคุณจากใจจริงค่ะopen-mounthed smile open-mounthed smile
#150 by zala (202.91.19.217) At 2011-07-10 20:21,
ขอโทคับ อยากให้พี่ๆที่มีประสบการ์ณหรือคนที่มีความรู้ด้านนี้แนะนำ สิ่งที่ควรรู้บ้างหน่อยคับ เช่นควรมีความรู้ด้านไหนบ้าง แล้วไปหาหนังสือไรมาอ่านแล้วจะดี รบกวนหน่อยนะคับ ไคทราบหรือพอรู้ช่วยส่งเมลมาบอกหรือแอดมาบอกเลยก็ได้ ole45219@hotmail.com
#149 by โอเล่ (125.24.111.200) At 2011-02-23 14:21,
อยากได้เฉลยด้วยค่ะ
ส่งมาที่ meesamer8888@windowslive.com
#148 by (118.172.227.208) At 2010-09-25 09:47,
อยากไดเฉลยด้วค่ะ
#147 by มิ้ม (118.172.227.208) At 2010-09-25 09:46,
#146 by ส่ (61.19.65.247) At 2010-09-23 14:56,
#145 by (61.19.65.247) At 2010-09-23 14:56,
ขอเฉลยที่mint.gun@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ
#144 by .. (125.26.251.71) At 2010-08-26 17:06,
พี่คะ ขอเฉลยด้วยคนนะคะ เมลล์นี้เลยค่ะพี่ nucinda_enen-autumn@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะพี่
#143 by อัน (124.121.152.221) At 2010-08-24 18:19,
รบกวนส่งข้อสอบและเฉลยมาที่เมล์นี้ด้วยHaremBelle_Rook@hotmail.com
ขอบคุณ
#142 by qqqq (124.120.6.227) At 2010-08-14 20:34,
รบกวนส่งข้อสอบและเฉลยมาที่เมล์นี้ด้วยHaremBelle_Rook@hotmail.com
ขอบคุณ
#141 by .. (124.120.6.227) At 2010-08-14 20:32,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêàñà ìîñêâà, ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ çàíÿòèÿ éîãîé, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â íîâîðîñèéñêå, ñàéòû èíòèìíûõ çíàêîìñòâ êàðàãàíäà,
#140 by Zizhkhff (93.174.93.154) At 2010-07-09 20:30,
comment3, çíàêîìñòâà ïîëíàÿ ñèìïàòè÷íàÿ äåâóøêà, èíòìè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî äåâóøåê â í òòàãèëå,
#139 by Gwuqqfmt (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:11,
comment5, çíàêîìñòâà çàêàìåíñê, çíàêîìñòâà äëÿ çàìóæíèõ íåñâîáîäíûõ âëàäèâîñòîê, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêàìè â, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â ñòóïèíî,
#138 by Dbnilauj (93.174.93.154) At 2010-07-09 19:00,
comment2, çíàêîìñòâà ñåêñ óñòü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ ñàäîìàçî, çíàêîìñòâî â òóëà,
#137 by Srhmdkjm (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:48,
comment1, çíàêîìñòâà â ñåâ ïåòðîïàâëîâñêå, ìåòà êîíòàêò îäåññà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç èðàíà, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè ãèìåíåé,
#136 by Zvswdoez (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:37,
comment1, çíàêîìñòâà â ðîññîøü, ãäå ìîè çíàêîìñòâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâî ëåò,
#135 by Ygclsbdj (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:26,
comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â íîâîñèáèðñêå, ïàðû èíòèì çíàêîìñòâà äîñêà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â òèðàñïîëü, èíòèì èíäèâèäóàëêè äåâóøêè ìîñêâà,
#134 by Cuhpwape (93.174.93.154) At 2010-07-09 18:14,
comment3, ñàéò çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà ïåðìü, ãîðîä ïåâåê çíàêîìñòâà, ïèòåðñêèå çíàêîìñòâà â êàôå,
#133 by Aokdsnlf (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:39,
comment4, òðàíññåêñóàëêè èíòèì çà äåíüãè, ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ êûðãûçñòàíà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåçãèíîì, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè êðàñíîäàð,
#132 by Hcurppmb (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:17,
comment1, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà plove ru, ïîçíàêîìèòüñÿ â ñåêñå,
#131 by Mbnivmhk (93.174.93.154) At 2010-07-09 17:05,
comment4, çíàêîìñòâî â ñåíåãàëå, çíàêîìñòâà â ã. ÿêóòñêå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áëàãîâåùåíñêå,
#130 by Cbgrqimg (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:32,
comment4, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç øàðüè, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä îðåë, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì,
#129 by Rvbzayuj (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:20,
comment6, çíàêîìñòâà èíîñòðàíêàìè, çíàêîìñòâà òþìåíå, çíàêîìñòâà ñ çàìóæíåì æåíùèíàìè êîòîðûå õîòÿò ìóæèêîâ,
#128 by Hlrjhiuc (93.174.93.154) At 2010-07-09 16:09,
comment1, èíòèì óñëóãè, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà ñàéòû, çíàêîìñòâà â íàãîðíîì êàðàáàõå, çíàêîìñòâî ñäåâóøêîé èç øâåéöàðèè,
#127 by Ccilazcf (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:46,
comment4, çíàêîìñòâà íåìöû, ñàéò çíàêîìñòâà â ïîëòàâñêîé îáë, çíàêîìñòâî ìóæ÷èíû èíîñòðàíöû, ñàéòû àñòàíà çíàêîìñòâà ñåêñ,
#126 by Rkqixuqx (93.174.93.154) At 2010-07-09 15:12,
comment6, êîòîâñê îäåññêàÿ îáëàñòü ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ÷åðêàññêàÿ îáëàñòü, âñòðå÷è çíàêîìñòâà ñïá,
#125 by Saxcivvo (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:49,
comment2, çíàêîìñòâà êëåðìîí ôåððàíä, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ âëàäèâîñòîê, îìñêèå èíòèìíûå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìóðìàíñêàÿ îáë ãîðîä êèðîâñê,
#124 by Lscfobuy (93.174.93.154) At 2010-07-09 14:27,

H I M @ L A Y @
View full profile