2007/Nov/09

 

1. ประธานศาลฏีกาคนปัจจุบันคือ

ก. นายวิรัช ลิ้มวิชัย             

ข. นายปัญญา ถนอมรอด                  

ค. นายชัยเกษม นิติสิริ

ง. นายพชร ยุติธรรมดำรง                 

จ. นายอภิชาต สุขัคคานนท์

2. อัยการสูงสุดคนปัจจุบันคือ

ก. นายวิรัช ลิ้มวิชัย              ข. นายปัญญา ถนอมรอด                   ค. นายชัยเกษม นิติสิริ

ง. นายพชร ยุติธรรมดำรง                  จ. นายอภิชาต สุขัคคานนท์

3.  ในวันที่ 8 ส.ค. 2550 ถือว่าเป็นวันครบรอบกี่ปีของการก่อตั้งของ ASEAN

ก. 10 ปี                   ข. 20 ปี                   ค. 30 ปี                   ง. 40 ปี                   จ. 50 ปี

4. นางอองซาน ซูจี สังกัดพรรคการเมืองใด

ก. พรรคแรงงาน                  ข. พรรค LPD                       ค. พรรค MYA                    

ง. พรรค NLD     จ. พรรค MLD

5. นโยบาย 4 ทันสมัย เป็นแนวคิดของผู้นำคนใดของประเทศจีน

ก. เหมา เจ๋อ ตุง                     ข. เติ้ง เสี่ยว ผิง                     ค. หู จิ่น เทา          ง. อู๋ อี๋                     จ. เจียง ไค เช็ค

6. ประธาน คตส คือ

ก. นายแก้วสรร อติโพธิ      ข. นายสัก กอแสงเรือง       ค. นายนาม ยิ้มแย้ม             

ง. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา           จ. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

7. การปฏิวัติสีส้ม คือการปฎิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศอะไร

ก. อังกฤษ              ข. เนเธอแลนด์     ค. รัสเซีย               ง. ยูเครน                จ. สาธารณรัฐเชค

8. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ( ADB ) ตั้งอยู่ที่ประเทศใดใด

ก. อินเดีย               ข. ไทย                    ค. ฟิลิปปินส์         ง. สิงคโปร์            จ. มาเลเซีย

9. กพร. ย่อมาจาก

ก. คณะกรรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ค. คณะกรรมการพลังงานภาครัฐ

ง. คณะกรรมการพลังงานแห่งรัฐ

จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบรับเข้าศึกษาต่อ

10. ข้อใดไม่ใช่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

ก. ไครสต์ เดอะ รีดรีมเมอร์ กรุงริโอ เดอ จาเนโร บราซิล

ข. โคลอสเซียม     อิตาลี

ค. มาจู พิคจู เปรู

ง. เมืองโบราณ เปตรา จอร์แดน

จ. นครวัด กัมพูชา

11. CL ( Cempulsory License ) คือ

ก. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ข. มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร

ค. มาตรการบังคับใช้กำแพงภาษี

ง. มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือเขตทะเลสากล

จ. มาตรการบังคับใช้เขตการค้าเสรี

12. JTEPA คือข้อตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำกับประเทอะไร

ก. จีน      ข. ญี่ปุ่น    ค.เปรู       ง. ชิลี     จ. ออสเตรเลีย

13. นายกรัฐมนตรีของพม่าคนปัจจุบันคือ

ก. พลเอกโซ วิน

ข. พลเอกขิ่น ยุ้นต์

ค. พลเอกตาน ฉ่วย

ง. พลโทเต็ง เส่ง

จ. พลเอกเน วิน

14. รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี 2007 ได้แก่

ก. นายอัล กอร์      ข. วังวารี มูตา มาไท             ค. โมฮัมหมัด เอลฟาราเด    ง. โคฟี่ อันนัน      จ. โมฮัมเม็ด ยูนูส

15. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ

ก. นายควง อภัยวงศ์            ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา           ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี           

ง. พระยาพิพิธสุนทร          จ. พลเอกพยาพหลพลพยุหเสนา

16. ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์            ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ      ค. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร                 

ง. นายแก้วสรร อติโพธิ    จ. นายสัก กอแสงเรือง

17.ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี           ข. อธิบดี                ค. ปลัดกระทรวง ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด      จ. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

18. ประธานธนาคารโลกคนปัจจุบันคือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค          ข. นายเบน เบอร์นานกี้      ค. นายอลัน กรีนสแปน                     

ง. นายอเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์     จ. นายพอล วูฟโฟวิตซ์ 

19. รางวัลซีไรท์ประจำปี  2550 ปีนี้ชื่อเรื่อง

ก. ความสุขของกะทิ   ข. เสียงเพรียกของความสุข   ค.โลกในดวงตาของข้าพเจ้า

ง. เจ้าหงิญ    จ. ลูกอิสาน

20. บิดาแห่งการบริหารรัฐกิจ คือ

ก. Easton               ข. วินสตัน เชอร์ชิล             ค. วูดโรล์ วิลสัน                   ง. ธีโอดอร์ รุสเวลต์  จ. บิล คลินตัน21. ประเทศไทยมีทั้งสิ้นกี่กระทรวง

ก. 10       ข. 12       ค. 15       ง.20        จ. 22

22. การจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการจัดครั้งที่เท่าใด

ก. 14       ข. 20       ค. 22       ง. 24       จ. 25

23. สองนคราประชาธิปไตย เป็นคำกล่าวของใคร

ก. อเนก เหล่าธรรมทัศน์    ข. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์    ค. ธีรยุทธ บุญมี    ง . เกษียร เตชะพีระ  จ. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์24. นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคนปัจจุบันคือ

ก. นายชินโซะ อาเบะ         ข. นายจุนอิชิโร โคอิซูมิ     ค. นายยาสุโอะ ฟูกุดะ       

ง. นายมาซาฮิโกะ โคมุระ  จ. นายทาโร่ อาโซะ

25. การจัดประชุม Apec ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่ประเทศใด

ก. เกาหลีใต้          ข. ฟิลิปปินส์         ค. ญี่ปุ่น                 ง. ออสเตรเลีย   จ. รัสเซีย

26. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ก. เตรียมทหารรุ่น 10

ข. จปร รุ่น 21

ค. ทหารเสือราชินี

ง. แม่ทัพภาคที่ 2

จ. 5 เสือ ทบ. 

27. ในวันที่ 26 ก.ย. 50 เป็นการฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นครบรอบกี่ปี

ก. 60 ปี                   ข. 80 ปี                   ค. 100 ปี                ง. 120 ปี   จ. 140 ปี

28. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (50) มีทั้งสิ้นกี่มาตรา

ก. 19       ข. 39       ค. 109    ง. 309     จ. 399

29. ข้อใดไม่ใช่รัฐมนตรีที่ลาออกจากตำแหน่งในกรณีที่ถือหุ้นเกิน 5 %

ก.นายสิทธิชัย โภไคยอุดม

ข. นางอรนุช โอสถานนท์

ค. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

ง. นายนิตย์ พิบูลสงคราม

จ. นายสวนิต คงศิริ

30. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื่อ

ก.24  มิ.ย. 2475                    ข. 27  มิ.ย. 2477                   ค. 10 ธ.ค. 2488                    ง. 14 มิ.ย. 2492  จ . 14 มิ.ย. 2477

31. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื่อ

ก.24  มิ.ย. 2475                    ข. 27  มิ.ย. 2477                   ค. 10 ธ.ค. 2488                    ง. 14 มิ.ย. 2492  จ. 14 มิ.ย. 2477

32. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ ( ศอบต ) คือ

ก. นายพระนาย สุวรรณรัฐ                ข. นายพลากร สุวรรณรัตน์                ค. พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี

ง. พลเอกสนธิ บุญญรัตนกลิน          จ. พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

33. ประเทศที่โปร่งใสที่สุด ( 2007 ) คือ

ก. ไอซ์แลนด์        ข. นอร์เวย์             ค. เดนมาร์ก          ง. สวีเดน               จ. นิวซีแลนด์

34. ประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดในโลกคือ

ก. อิรัก    ข. โซมาเลีย           ค. กัมพูชา              ง. พม่า    จ. ฟิลิปปินส์

35. เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกคือ