2007/Nov/09

 

1. ประธานศาลฏีกาคนปัจจุบันคือ

ก. นายวิรัช ลิ้มวิชัย             

ข. นายปัญญา ถนอมรอด                  

ค. นายชัยเกษม นิติสิริ

ง. นายพชร ยุติธรรมดำรง                 

จ. นายอภิชาต สุขัคคานนท์

2. อัยการสูงสุดคนปัจจุบันคือ

ก. นายวิรัช ลิ้มวิชัย              ข. นายปัญญา ถนอมรอด                   ค. นายชัยเกษม นิติสิริ

ง. นายพชร ยุติธรรมดำรง                  จ. นายอภิชาต สุขัคคานนท์

3.  ในวันที่ 8 ส.ค. 2550 ถือว่าเป็นวันครบรอบกี่ปีของการก่อตั้งของ ASEAN

ก. 10 ปี                   ข. 20 ปี                   ค. 30 ปี                   ง. 40 ปี                   จ. 50 ปี

4. นางอองซาน ซูจี สังกัดพรรคการเมืองใด

ก. พรรคแรงงาน                  ข. พรรค LPD                       ค. พรรค MYA                    

ง. พรรค NLD     จ. พรรค MLD

5. นโยบาย 4 ทันสมัย เป็นแนวคิดของผู้นำคนใดของประเทศจีน

ก. เหมา เจ๋อ ตุง                     ข. เติ้ง เสี่ยว ผิง                     ค. หู จิ่น เทา          ง. อู๋ อี๋                     จ. เจียง ไค เช็ค

6. ประธาน คตส คือ

ก. นายแก้วสรร อติโพธิ      ข. นายสัก กอแสงเรือง       ค. นายนาม ยิ้มแย้ม             

ง. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา           จ. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง

7. การปฏิวัติสีส้ม คือการปฎิวัติที่เกิดขึ้นในประเทศอะไร

ก. อังกฤษ              ข. เนเธอแลนด์     ค. รัสเซีย               ง. ยูเครน                จ. สาธารณรัฐเชค

8. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ( ADB ) ตั้งอยู่ที่ประเทศใดใด

ก. อินเดีย               ข. ไทย                    ค. ฟิลิปปินส์         ง. สิงคโปร์            จ. มาเลเซีย

9. กพร. ย่อมาจาก

ก. คณะกรรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ค. คณะกรรมการพลังงานภาครัฐ

ง. คณะกรรมการพลังงานแห่งรัฐ

จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบรับเข้าศึกษาต่อ

10. ข้อใดไม่ใช่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

ก. ไครสต์ เดอะ รีดรีมเมอร์ กรุงริโอ เดอ จาเนโร บราซิล

ข. โคลอสเซียม     อิตาลี

ค. มาจู พิคจู เปรู

ง. เมืองโบราณ เปตรา จอร์แดน

จ. นครวัด กัมพูชา

11. CL ( Cempulsory License ) คือ

ก. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ข. มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตร

ค. มาตรการบังคับใช้กำแพงภาษี

ง. มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือเขตทะเลสากล

จ. มาตรการบังคับใช้เขตการค้าเสรี

12. JTEPA คือข้อตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำกับประเทอะไร

ก. จีน      ข. ญี่ปุ่น    ค.เปรู       ง. ชิลี     จ. ออสเตรเลีย

13. นายกรัฐมนตรีของพม่าคนปัจจุบันคือ

ก. พลเอกโซ วิน

ข. พลเอกขิ่น ยุ้นต์

ค. พลเอกตาน ฉ่วย

ง. พลโทเต็ง เส่ง

จ. พลเอกเน วิน

14. รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี 2007 ได้แก่

ก. นายอัล กอร์      ข. วังวารี มูตา มาไท             ค. โมฮัมหมัด เอลฟาราเด    ง. โคฟี่ อันนัน      จ. โมฮัมเม็ด ยูนูส

15. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย คือ

ก. นายควง อภัยวงศ์            ข. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา           ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี           

ง. พระยาพิพิธสุนทร          จ. พลเอกพยาพหลพลพยุหเสนา

16. ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญคือ

ก. นายมีชัย ฤชุพันธุ์            ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ      ค. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร                 

ง. นายแก้วสรร อติโพธิ    จ. นายสัก กอแสงเรือง

17.ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี           ข. อธิบดี                ค. ปลัดกระทรวง ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด      จ. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

18. ประธานธนาคารโลกคนปัจจุบันคือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค          ข. นายเบน เบอร์นานกี้      ค. นายอลัน กรีนสแปน                     

ง. นายอเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์     จ. นายพอล วูฟโฟวิตซ์ 

19. รางวัลซีไรท์ประจำปี  2550 ปีนี้ชื่อเรื่อง

ก. ความสุขของกะทิ   ข. เสียงเพรียกของความสุข   ค.โลกในดวงตาของข้าพเจ้า

ง. เจ้าหงิญ    จ. ลูกอิสาน

20. บิดาแห่งการบริหารรัฐกิจ คือ

ก. Easton               ข. วินสตัน เชอร์ชิล             ค. วูดโรล์ วิลสัน                   ง. ธีโอดอร์ รุสเวลต์  จ. บิล คลินตัน21. ประเทศไทยมีทั้งสิ้นกี่กระทรวง

ก. 10       ข. 12       ค. 15       ง.20        จ. 22

22. การจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการจัดครั้งที่เท่าใด

ก. 14       ข. 20       ค. 22       ง. 24       จ. 25

23. สองนคราประชาธิปไตย เป็นคำกล่าวของใคร

ก. อเนก เหล่าธรรมทัศน์    ข. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์    ค. ธีรยุทธ บุญมี    ง . เกษียร เตชะพีระ  จ. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์24. นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคนปัจจุบันคือ

ก. นายชินโซะ อาเบะ         ข. นายจุนอิชิโร โคอิซูมิ     ค. นายยาสุโอะ ฟูกุดะ       

ง. นายมาซาฮิโกะ โคมุระ  จ. นายทาโร่ อาโซะ

25. การจัดประชุม Apec ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่ประเทศใด

ก. เกาหลีใต้          ข. ฟิลิปปินส์         ค. ญี่ปุ่น                 ง. ออสเตรเลีย   จ. รัสเซีย

26. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ก. เตรียมทหารรุ่น 10

ข. จปร รุ่น 21

ค. ทหารเสือราชินี

ง. แม่ทัพภาคที่ 2

จ. 5 เสือ ทบ. 

27. ในวันที่ 26 ก.ย. 50 เป็นการฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นครบรอบกี่ปี

ก. 60 ปี                   ข. 80 ปี                   ค. 100 ปี                ง. 120 ปี   จ. 140 ปี

28. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (50) มีทั้งสิ้นกี่มาตรา

ก. 19       ข. 39       ค. 109    ง. 309     จ. 399

29. ข้อใดไม่ใช่รัฐมนตรีที่ลาออกจากตำแหน่งในกรณีที่ถือหุ้นเกิน 5 %

ก.นายสิทธิชัย โภไคยอุดม

ข. นางอรนุช โอสถานนท์

ค. นายอารีย์ วงศ์อารยะ

ง. นายนิตย์ พิบูลสงคราม

จ. นายสวนิต คงศิริ

30. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื่อ

ก.24  มิ.ย. 2475                    ข. 27  มิ.ย. 2477                   ค. 10 ธ.ค. 2488                    ง. 14 มิ.ย. 2492  จ . 14 มิ.ย. 2477

31. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาปนาเมื่อ

ก.24  มิ.ย. 2475                    ข. 27  มิ.ย. 2477                   ค. 10 ธ.ค. 2488                    ง. 14 มิ.ย. 2492  จ. 14 มิ.ย. 2477

32. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ ( ศอบต ) คือ

ก. นายพระนาย สุวรรณรัฐ                ข. นายพลากร สุวรรณรัตน์                ค. พลเอกพัลลภ ปิ่นมณี

ง. พลเอกสนธิ บุญญรัตนกลิน          จ. พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์

33. ประเทศที่โปร่งใสที่สุด ( 2007 ) คือ

ก. ไอซ์แลนด์        ข. นอร์เวย์             ค. เดนมาร์ก          ง. สวีเดน               จ. นิวซีแลนด์

34. ประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดในโลกคือ

ก. อิรัก    ข. โซมาเลีย           ค. กัมพูชา              ง. พม่า    จ. ฟิลิปปินส์

35. เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกคือ

ก. โตเกียว              ข. ปารีส                 ค. นิวยอร์ก            ง. มอสโก              จ. ลอนดอน

36. ทบวงการพลังงานปรมาณูสากลระหว่างประเทศ ( IAEA) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใด

ก. เวียนนา ออสเตรีย

ข. ซูริค สวิตเซอร์แลนด์

ค. นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ง. เบอร์ลิน เยอรมันนี

จ. ปารีส ฝรั่งเศส 

37. เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มัสยิดแดง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศใด

ก. อิรัก    ข. ซาอุดิอาระเบีย   ค. ปากีสถาน      ง. อินเดีย    จ. อัฟกานิสถาน

38. ข้อใดถือเป็นปัญหาความขัดแย้งที่มีมูลเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านศาสนา

ก. เนปาล               ข. อังกฤษ-ไอแลนด์เหนือ                 ค. เวียดนาม           ง. ศรีลังกา   จ. จีน-ไต้หวัน

39. ประธานาธิบดีคนแรกของรัสเซียคือ

ก. เลนิน

ข. ครุชชอฟ

ค. สตาลิน

ง. บอริส เยลต์ซิน

จ. วลาดิเมียร์ ปูติน

40. บ็อบบี จินดัล เป็นชาวอินเดีย-อเมริกันคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ว่าการมลรัฐใด ของ Usa

ก. ฟลอริดา            ข. วอชิงตัน           ค. โอไฮโอ            ง. ลุยเซียน่า           จ. เมน

41. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจ

ก. Human Resource Management  

 ข. Public policy

ค. Good Governance

ง. Compulsory health insurance

จ. Workforce Diversity

42. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คนแรกคือ

ก. ปรีดี พนมยงค์

ข.ไพโรจน์ ชัยนาม

ค. ดิเรก  ชัยนาม

ง. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

จ. เสกสรร ประเสริฐกุล

43. กลุ่มก่อการร้ายใดเป็นกลุ่มก่อการร้ายในประเทศสเปน

ก. IRA  ข. ETA  ค. MIRA  ง. SSCA   จ. PLO

44.  FATA ( Federally Administered Tribal Areas ) หรือ พื้นที่บริหารชนเผ่าเชิงสหพันธรัฐ อยู่ในประเทศใด

ก. อินเดีย               ข.ปากีสถาน          ค.รัสเซีย                ง. อิรัก                    จ. ตุรกี

45. คอนเสริ์ต Live Earth เป็นคอนเสริ์ตที่จัดขึ้นในวันที่

ก. 04/04/2007      ข.05/05/2007       ค. 05/07/2007      ง. 06/07/2007      จ. 07/07/2007

46. ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ( SRA ) คือ

ก. ต่ง เจี้ยน หวา

ข. โดนัลด์ เจิง

ค. ปีเตอร์ ชาง

. ลี เซียน ลุน

จ. เหวิน เจีย เป่า

47. ประเทศสมาชิกล่าสุดของยูเนสโก คือ

ก. จีน    ข. มอนเตรเนโกร   ค. ซิมบับเว   ง. สิงคโปร์   จ. เวียดนาม

48. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยบุคคลทั้งสิ้นกี่คน

ก. 20  ข. 30   ค. 35   ง. 40  จ. 45

49. Six-party talks ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง

ก. สหรัฐอเมริกา อิสราเอล อิรัก อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย เลบานอน

ข. สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

ค. สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน แคนาดา เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

ง. สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ไต้หวัน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

จ. สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้

50. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คนปัจจุบันคือ

ก. นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์      ข. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์      ค. นายเสกสรร ประเสริฐกุล

ง. นายธเนศ วงศ์ยานนาวา   จ. นายเดชา ตั้งสีฟ้า

.

.

 

มีปัญหาอย่างไร ติดต่อกับที่

nico_las42@hotmail.com พี่อาร์ม

himalaya_13@hotmail.com  พี่ฮิม

 

อย่าง ด่วน เลยนะจ๊ะ

.

.

 

 

ส่วนเฉลย  ไว้ตอนเย็นๆ  ของวันที่ 9  พี่จะรีบเอามาลงให้จ้ะ

 

 

ลองไปฝึกทำก่อนนะ

 

(หรือใครที่มาทำ หลังจากที่มีเฉลยแล้ว ก้อลองทำแบบไม่มองเฉลยก่อนนะจ้ะ )

 

good luck !

edit @ 9 Nov 2007 01:06:11 by [[ himalaya ]]

edit @ 9 Nov 2007 04:36:03 by [[ himalaya ]]

Comment

Comment:

Tweet


#49 by (1.20.253.79|1.20.253.79) At 2015-07-21 22:39,
#48 by (1.20.253.79|1.20.253.79) At 2015-07-21 22:38,
ข้อที่ 24 หายไปไหนค่ะ
#47 by นก (223.206.198.40) At 2013-10-08 22:35,
#46 by กุ้ง (192.168.1.32, 125.26.64.60) At 2013-09-19 18:40,
You are overloaded and don’t have the slightest idea how to compose your History Essay, order it from the most respectable firm and you will never regret.
#45 by Philosophy Essay (31.184.238.73) At 2013-08-08 07:38,
คริสเตียน
#44 by Wanchalerm (103.7.57.18|101.108.71.13) At 2012-05-13 15:10,
ขอบคุณมากนะคะ
#43 by Ging (182.53.192.19) At 2012-03-16 15:37,
My good friend is not going to write his personal statement. He will better order Term paper outline online. I don't get if it is right.
#42 by Term paper samples (31.184.238.21) At 2012-01-16 14:30,
First year college students are always disappointed just because of their essays writing assignments. The matter is that they are not experienced in academic writing. So, they surely should buy Already Written Essays.
#41 by Pay to Write Essay (94.242.214.6) At 2011-12-08 18:51,
I should not become a good writer to submit professionally written research essays. Think it is not possible? Oh, come on! I Pay for Professional Essays and that is my key of academic progress.
#40 by Buying essays cheap (94.242.214.6) At 2011-12-04 06:37,
Different people need a lot of time to see the issue of the papers for money. But when different people can not write, that would be better to purchase term paper. Then that would be real to save reputation.
#39 by article writing (193.105.210.41) At 2011-11-25 02:31,
The great data connecting with this post could be a base for thesis or dissertation writing service and be used at graduate thesis.
#38 by custom thesis (91.212.226.143) At 2011-11-19 17:47,
I think that to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> from creditors you should have a good motivation. However, once I have got a sba loan, because I was willing to buy a house.
#37 by Lorie24JOYNER (91.212.226.143) At 2011-11-17 12:15,
ขอบคุณพี่มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ
เป็นความรู้ที่ดีมากกกกกกกกกกกกกกกก
#36 by bill (61.19.65.53) At 2010-10-31 14:12,
รบกวนพี่ๆช่วยส่งข้อสอบมาให้ที่
kiss_jangna@hotmail.com
ได้มั้ยค๊ะ ขอบพระคุณพี่มากๆเลยค่ะ
#35 by kissjang (125.26.184.127) At 2010-08-15 21:04,
ขอบคุณมาก ๆ เลยน่ะค่ะ ที่หาสิ่งดี ๆ มาให้ค่ะ
ขอบคุณจริง
#34 by แอร์ (118.175.106.131) At 2010-04-28 13:48,
ขอบคุณมาก กกกกกก
#33 by 9 (222.123.204.89) At 2010-04-03 09:21,
ขอบคุณมาก ๆนะคะ
^^
#32 by เฟิน (124.121.45.215) At 2010-03-29 13:36,
wink cry embarrassed tongue sad smile open-mounthed smile open-mounthed smile
#31 by (202.29.14.234) At 2010-03-27 16:36,
#30 by (202.29.14.232) At 2010-03-27 16:35,
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


จะพยายาม


เพื่อสิงห์แดง ^^
#29 by bo (180.180.99.199) At 2010-03-20 23:37,
ขอบคุณพี่ที่น่ารักนะคร่ะ
พี่ๆช่วยส่งข้อสอบพร้อมเฉยมาให้ที่
Jang_59@Windowslive.com
เพิ่งเข้ามาร
ขอบคุณคร่ะ
#28 by จุ๊บ (61.90.68.77) At 2010-03-03 13:40,
ขอบคุณครับพี่
ผมจะสอบเข้ารัฐศาสตร์ มธ.ให้ได้ครับ
เด็กหลานย่าโคราช
#27 by สิทธิชัย (110.49.19.229) At 2009-11-01 07:57,
ข้อ 19 เฉลย จ ครับ
#26 by nakamura (222.123.141.94) At 2009-10-31 19:36,
ขอบคุณพี่ฮิมมากมากค่ะที่ มีตัวอย่างข้อสอบให้นู๋ลองทำ

นู๋จะเอาไปลองทำ โดยไม่ดูเฉลยก่อนอย่างที่พี่ฮิมบอกนะคะ

#25 by ใบเฟิร์น (125.24.35.158) At 2009-10-30 16:23,
สุดยอดเลยครับพี่ๆๆ
ไม่รู้จะบอกอะไร
#24 by nawa (125.26.136.69) At 2009-10-28 17:22,
ข้อ 49 ตอบ จ. ครับ
#23 by (117.47.45.47) At 2009-10-22 16:26,
#22 by (117.47.179.187) At 2009-10-17 21:13,
ขอบคุนพี่ๆ ที่เอาข้อสอบมาลงไว้ให้นะคะ
ขอบคุนจิง
#21 by t (124.120.244.194) At 2009-09-17 13:29,
#20 by (125.27.126.17) At 2009-08-24 18:59,
thank you so much
#19 by k (61.90.13.168) At 2009-07-18 12:14,
ขอบคุณมากค่ะ ต้องติดให้ได้แย้ว
#18 by MarineGirl (118.174.128.32) At 2009-07-08 21:22,
ขอบคุณมากๆค่ะพี่
#17 by Ja-Y (202.149.24.161) At 2009-06-07 00:27,
ขอบคุณนะคะ
#16 by """" (115.67.153.191) At 2009-03-24 15:16,
รบกวนส่งข้อสอบและเฉลยมาที่อีเมล์นี้ด้วยนะครับ
art_pochacco@hotmail.com
ขอบพระคุณครับ
#15 by pochacco (124.121.24.126) At 2009-03-24 13:29,
ขอคำตอบเลยค่ะ
#14 by ฮาร์ (58.147.54.232) At 2009-02-06 19:04,
ขอบคุณมากๆครับ
#13 by เตรียมสอบ (58.8.117.104) At 2008-11-04 22:03,
ขอโทษนะคะ
ฝนคิดว่าพี่เฉลยข้อ 49 ผิด
น่าจะตอบข้อ จ.มากกว่านะคะ
^^
http://en.wikipedia.org/wiki/Six-party_talks

มันเป็นการประชุมหารือเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือค่ะ

คิดว่าฝนถูกนะ ^^
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะbig smile
#12 by MoOFoN (114.128.15.46) At 2008-11-02 22:34,
ขอบคุงมั่กมาก คร้าบพี่ ฮิม
#11 by ^O^ (124.120.209.124) At 2008-10-04 15:17,
พี่ฮิมสุดยอด ถ้าไม่ได้พี่ก็คงไม่มีข้อสอบให้อ่านหรอกครับ

ปัญญาเยี่ยงผมจะหาอ่านจากไหนยังจับต้นปลายไม่ถูก

พอมาเห็นบล๊อกพี่แล้ว เหมือนแสงสว่างแห่งปัญญา

โอ๊ววว ตายห่า มัวแต่พูด ลืมอ่านเลย
#10 by (222.123.112.216) At 2008-09-07 13:44,
อยากขอบคุงพี่ที่เอาข้อสอบมาลงไว้ให้นะครับ

เป็นแนวทางในการทำข้อสอบมากครับ


ขอบคุงมากๆครับจากใจจิง

ว่าที่สิงห์แดง 61big smile
#9 by คุณชายยยยย (125.25.39.13) At 2008-08-26 21:24,
#8 by (203.172.201.238) At 2008-08-25 11:23,
ขอบคุณมากครับ
#6 by JJ (125.27.165.89) At 2008-06-17 20:43,
#5 by (203.113.76.72) At 2008-01-07 10:15,
#4 by (203.113.76.72) At 2008-01-07 10:15,
1. ก
2. ค
3. ง
4. ง
5. ข
6. ค
7. ง
8. ค
9. ข
10. จ
11. ข
12. ข
13. ง
14. ก
15. ค
16. ค
17. ค
18. ก
19. ค
20. ค
21. ง
22. ง
23. ก
24. ก
25. ง
26. ง
27. ง
28. ง
29. ง
30. ข
31. ง
32. ก
33. ค
34. ง
35. ง
36. ก
37. ค
38. ข
39. ง
40. ง
41. จ
42. ค
43. ข
44. ข
45. จ
46. ข
47. ง
48. ค
49. ง
50. ข

sad smile
#3 by Himalaya (125.25.46.36) At 2007-11-10 00:37,
รอเฉลย อยุ่จ้าๆๆๆๆ

ลองทัมแร้วแต่ไม่มั่นใจในคำตอบ เรย เฉลยด้วยน่ะพี่
#2 by golf (124.121.161.191) At 2007-11-09 21:34,
พี่ฮิมก้าบ บบ เฉลยมายางค้าบบ

อยากรู้ๆเฉลย ง่าค้าบ บ
#1 by Nu... (124.121.46.110) At 2007-11-09 19:22,

H I M @ L A Y @
View full profile