2007/Nov/09

ฉบับนี้  พี่ขอย้ำว่า ค่อนข้างยาก ถึง ยากมาก

พี่เชื่อว่า วันสอบจริง  ข้อสอบของน้อง ไม่น่ายากขนาดนี้

 

แต่นี่คือ ให้น้องได้ลองทำดู เพื่อเพิ่มทักษะในการทำโจทย์นะ

อย่าคิดมาก  ถ้าหากว่ามันยากเกินไป

ไม่ต้องเครียด  ข้อสอบจริง  ไม่ยากมาก ขนาดนี้

 ลองทำดูละกัน

ข้อสอบชุดที่ 3      ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี

ก. ปากีสถาน                                                        

ข. ฝรั่งเศส

ค. อินเดีย                                                              

ง. เปรู

2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่สัมพันธ์กันในแง่ของประวัติศาสตร์การเมือง               

ก. มาเลเซีย  สิงคโปร์  บรูไน               

 ข. พม่า  อินเดีย  ปากีสถาน               

ค. อินโดนีเซีย  สิงคโปร์  มาเลเซีย               

ง. เวียตนาม  กัมพูชา  ลาว

3. แนวคิดเรื่อง โลกพระศรีอาริย  มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดทางการปกครองในข้อใด                

 ก. สังคมนิยม               

ข. ฟาสซิสต์               

ค. Utopia                

ง. รัฐสวัสดิการ

4. บทบาทของคนไทยในเวทีโลก บทบาทใดที่มีบทบาทน้อยที่สุด                

ก. UNCTAD         

ข. WTO         

ค. UNHCR         

ง. FAO

5. แนวคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ของ Adolf Hitler นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไร         

ก. Holo Lulu         

ข. Holocaust         

ค. Holo – jewish         

ง. Holocause

6. ข้อใดต่อไปนี้ ผิด เกี่ยวกับประเทศ พม่า

 ก. ประเทศพม่า เข้าเป็นสมาชิกของ asean เป็นลำดับที่ 6 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ข. จนถึงปัจจุบัน พม่า มีการเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้ว อย่างน้อย 2 ครั้ง

ค. ประเทศพม่า มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นเปลือกโลกยุคหินใหม่ ที่มีแนวเทือกเขาอารากันโยม่า เป็นแนวหลัก ทำให้ในตอนบนของประเทศพม่า ประสบปัญหาแผ่นดินไหวอยู่เป็นระยะ

ง. ประเทศพม่า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และจำเป็นต่อเศรษฐกิจสูง แม้ว่าเศรษฐกิจของพม่ายังไม่พัฒนาเท่าที่ควรก็ตาม

7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจใด ที่เป็นการวางรากฐานสำคัญแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในเวลาถัดมา               

ก. การเลิกทาส               

ข. การจัดตั้ง นครดุสิตธานี               

ค. การจัดตั้งระบบการบริหารราชการแบบกระทรวง               

ง. การจัดตั้ง นครมณฑลเทศาภิบาลขึ้น ในระดับท้องถิ่น

8. ระบบจตุสดมภ์ ว่าด้วย วังหากเปรียบเทียบกับระบบราชการในปัจจุบัน คล้ายคลึงกับกระทรวงใด มากที่สุด               

ก. กระทรวงยุติธรรม               

ข. กระทรวงมหาดไทย               

ค. กระทรวงกลาโหม               

ง. กระทรวงวัฒนธรรม

9. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย ออกเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักข้อใด               

 ก. การแบ่งอำนาจ               

ข. การโอนอำนาจ               

ค. การมอบอำนาจ               

ง. การกระจายอำนาจ

10. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักร มีลักษณะเด่นตามข้อใดมากที่สุด               

 ก. มีรัฐสภาที่มีบทบาททางการเมืองและอำนาจมากที่สุด               

ข. มีระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค ที่คานอำนาจซึ่งกันและกัน               

 ค. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                

ง. มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ใช้ civil law เป็นในการกำหนดกฏเกณฑ์และสิทธิต่างๆ ของประชาชน

11. การปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีหลักการที่สำคัญตามข้อใด               

 ก. ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจด้านการบริหาร               

 ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภา ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรง               

ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี มีความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด                

 ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร 

12. ข้อใด กล่าถึง ศาลปกครอง ได้ถูกต้องที่สุด         

ก. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี               

ข. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับองค์กรนิติบุคคลที่ตรงตามหลักกฎหมายมหาชน               

ค. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับภาครัฐ ภายใต้กฎหมายอาญา ซึ่งเป็นหลักการของกฎหมายมหาชน                

ง. ทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับนิติบุคคล

13. ประเทศใด ไม่ใช่สมาชิก SAARC          

ก. บังกลาเทศ               

ข. ภูฏาน               

ค. เนปาล               

ง. อัฟกานิสถาน

14. ข้อใดคือสาระสำคัญของ สนธิสัญญามาสทริกช์ [Maastricht Treaty]         

ก. การรวมตัวกัน ในวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและการเงิน               

ข. การร่วมมือกันทางการเมือง การทหาร และยุทธศาสตร์               

ค. การร่วมกัน เพื่อดำเนินนโยบายทางด้านต่างประเทศเดียวกัน               

ง. การร่วมมือกัน เพื่อหารือถึงนโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

15. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในข้อใด ที่ส่งผลกระทบต่อโลกตะวันออกมากที่สุด หลังจากสมัยประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์                

 ก. การต่อต้านลัทธิก่อการร้าย               

ข. สิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญา               

ค. การค้าเสรี และระบบทุนนิยม               

ง. นโยบายกีดกันทางการค้าต่อประเทศกำลังพัฒนา

16. ในยุคสมัยจักรวรรดินิยม ประเทศใดที่ไม่มี อิทธิพล เหนือดินแดนบนน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเลย               

ก. ฝรั่งเศส               

ข. อิตาลี                

ค. สเปน               

ง. โปรตุเกส  

17. ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 8 ประเทศ หรือ G8 ประเทศใด ที่มีบทบาททางอุตสาหกรรม ทางด้านผลิตภัณฑ์ประทินโฉมและเครื่องสำอาง โดดเด่นที่สุด                

ก. ฝรั่งเศส               

ข. อังกฤษ               

ค. แคนาดา               

ง. อิตาลี

18. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน เพื่อเป็นการรวมชาติของประเทศเยอรมนี ได้มีสนธิสัญญา 4 + 2 ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่มีประเทศทั้ง 6 ประเทศทำการตกลง เพื่อหารือถึงแนวโน้มในการรวมชาติ อยากทราบว่า ประเทศทั้ง 6 ประเทศใดแก่ประเทศใดบ้าง